Türkiye kadın girişimciler Derneği KAGİDER

Author

Categories

Share

KAGİDER – TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Eylül 2002’de 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu. KAGIDER bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 250 kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir.

Temel Konsantrasyonlar

1.    Girişimcilik ve Liderlik Çalışmaları

KAGİDER Türkiye’de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek temel amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede KAGİDER İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı illerindeki kadın girişimcilere iş kurma ve geliştirme süreçlerinde kapsamlı eğitimler sağlamanın yanı sıra, kadın girişimci adaylarına inkübasyon, danışmanlık ve mentörlük desteği sunar. Diğer taraftan genç kadınlar arasında farkındalık yaratma ve bilinç yükseltme çalışmaları ile onları daha iyi eğitim almaları ve iş yaşamına başarılı geçişleri yönünde destekler. 2002 yılından bu yana KAGİDER girişimcilik eğitimleri ile kadın güçlenmesine hizmet etmiş, kadınların sosyal ve ekonomik alanda etkinliğinin artmasını sağlamıştır. Bu bağlamda KAGİDER 5000’den fazla girişimcilik ve iş geliştirme projesini değerlendirmiş, 1300’den fazla kadına eğitim desteği sağlamış, başarılı adaylara inkübasyon, mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. KAGİDER, Kadın Gelişim Merkezi (-BİZ.) bünyesinde girişimcilik ve liderlik çalışmalarına devem etmektedir.

2.    –BİZ. Kadın Gelişim Merkezi

KAGİDER Mart 2009’da kadın güçlenmesi yönünde çalışmalarını geliştirmek, girişimcilik, liderlik ve inkübasyon alanlarında faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek için temel bir merkez olacak Kadın Gelişim Merkezi –Biz.’i hayata geçirdi. –Biz.’de kadın girişimci adaylarına finans, bankacılık gibi alanlarda danışmanlık, eğitim, inkübasyon, mentörlük desteği, liderlik eğitimleri ve seminerleri sunulmaktadır. Kadın Gelişim Merkezi –Biz. ayrıca KAGİDER üyeleri, düşünen, üreten sorgulayan profesyonel kadınlar, akademisyeneler, kadın sivil toplum örgütleri ve BİZ altyapısından yararlanmak isteyen kişi  ve kuruluşlara açık bir gelişme ve sosyalleşme mekanı olarak da hizmet vermektedir.

3.    Kadının Güçlendirilmesi Yönünde Savunu Çalışmaları

KAGİDER, Türkiye’de ve dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimi ve dönüşümü sağlayacak mekanizmanın toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını hayatın her alanına yaymak ile harekete geçeceğine inanmaktadır. Bu süreçte KAGİDER verilmesi gereken ilk mücadelenin kadının ekonomik, siyasi, toplumsal güçlendirilmesi olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda KAGİDER, kadının yerel ve ulusal düzeyde siyasete katılımını desteklemek; iş yaşamına girişimci ve profesyonel olarak katılımını sağlamak, eğitime katılım payını artırmak, toplumsal yaşamın her alanında görünür ve etkin olmasını sağlamak için aktif savunu çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde KAGİDER araştırma ve raporlar hazırlamakta, AB raporlarına katkı sağlamakta; ulusal ve uluslararası toplantılar ve Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’ni düzenlemekte, hükümet ve siyasi aktörler nezdinde lobi faaliyetlerini sürdürmekte, kampanya ve basın bildirileri ile gündeme yön vermektedir.

4.    Avrupa Birliği Çalışmaları

KAGİDER Türkiye’nin AB üyeliğine inanmakta, üyelik sürecine destek vermekte ve bu süreçte kadınların oynayacağı aktif rolun önemini savunmaktadır. Müzakere sürecinde KAGİDER bir çok başarılı proje hayata geçirmiş, Türkiye’de ve uluslararası arenada siyasi ve sosyal süreçlerde etkinliğini artırmaya devam etmiştir. KAGİDER AB diyaloğunu hedef alan çalışmalarını ve Brüksel ile ilişkilerini Türkiye’nin AB’de önemli bir lobi aktörü olan KAGİDER Brüksel İrtibat Noktası aracılığı ile sürdürmektedir. Mart 2008’de açılan KAGİDER Brüksel İrtibat Noktası, Brüksel’de Türkiye’nin AB üyeliği yönünde lobi faaliyeti yapan, bu süreçte kadının oynayacağı rolün altını çizen önemli bir aktör olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde KAGİDER hem Türkiye hem de AB’de birçok başarılı projeye imza atmakta ve süreçte Türkiye’deki ve Uluslararası arenadaki birçok sosyal ve siyasi gelişmeye karşı görüş bilidirmekte ve aksiyon geliştirmektedir. KAGİDER Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu da dahil olma üzere farklı AB kurumları ile sürdürülebilir bir diyalog kurmanın önemine inanmakta ve bu yönde çalışmalarını devam ettirmektedir. Öte yandan AB üyesi ülkelerle de sağlam ilişkiler geliştirmeye ve ülkelerdeki Türkiye karşıtı kamuoyu algısını değiştirmeye çalışan KAGİDER, Türkiye’de de AB üyeliği yönünde ulusal lobicilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye AB Karma İstişare Komitesi üyesi olarak KAGİDER, düzenli toplantılara katılmakta, ortak deklerasyona katkı sağlamakta ve raporlar sunmaktadır.

5.    Uluslararası Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği

Avrupa çapında 4000 kadın örgütünün bağlı bulunduğu bir çatı organizasyon olan Avrupa Kadın Lobisi (AKL) üyesi olan KAGİDER bölgesel ve uluslararası kadın kuruluşları ile yakın ilişki içerisindedir. Uluslararası Kadın İttifakı (TIAW), Akdeniz İşkadınları Derneği (AFAEMME) ve Balkan Kadın Koalisyonu üyelikleri olan KAGİDER bu kuruluşların toplantılarına katılmakta, iletişim ağlarında yer almakta ve farklı alanlarda diyalogunu sürdürmektedir. KAGİDER Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile proje temelli ortaklıklar ve bu bağlamda sağlam bir diyalog geliştirmektedir. KAGİDER dünya çapında bir çok STK’nın, üniversitenin ve farklı grupların Türkiye’yi ve Türkiye’deki Sivil Toplum gelişimini anlaması için önemli bir referans noktası olmaya devam etmekte, dünya çapında davet edildiği bir çok konferansta Türkiye’yi temsil etmektedir.

6.    Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği

KAGİDER ulusal STK’lar ile özellikle iki alanda yakın diyalog ve işbirliği içerisindedir: Kadın girişimciliğini desteklemek ve Ulusal Ekonomik ve Sosyal Konsey’in parçası olmak. KAGİDER Türkiye genelinde kadın girişimci dernekleri, sanayi ve ticaret odaları, işadamları ve işkadınları dernekleri ile sağlam bir iletişim içerisindedir.

7.    KAGIDER Üyeleri ile İlişki Geliştirme

Kadın güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının tüm karar alma süreçlerinde aktif ve üretken bireyler olarak gelişmesi ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelen KAGİDER üyelerinin bu ortak kimlik çerçevesinde kurdukları ilişkiler, bu sayede parçası oldukları sosyal ağ ve ortaya çıkan sinerji Türkiye’de kadın girişimciliğini ve kadın güçlenmesini sürekli ilerilere taşıyacak itici güç olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda KAGİDER, üye beklentileri araştırması ile üyelerinin görüş ve beklentilerini ölçerek bu beklentileri karşılama yönünde çalışmalarına yön vermektedir. Ayrıca network toplantıları ile farklı sektörlerden üyelerini bir araya getirir, üyelerin birbirlerini, iş alanlarını tanımasını ve olası işbirliklerinin kurulmasını destekler. Ufuk gelişimi ve gündem belirleme ve gündeme yön verme hedefleri ile düzenlediği Kahvaltı Toplantıları ve Radikal Sohbetler etkinliklerinde üyelerini biraraya getirir ve birlikte öğrenme-gelişme sürecini destekler.

Author

Share